Wola Sękowa Greek Catholic Cemetery and Other Monuments

The following records were contributed by Larry Bell. Thanks to Justin Houser for translation help.

Wola Sękowa Greek Catholic Cemetery

This is a partial transcription. A few of the modern markers in the cemetery are excluded.

Original Translation
Ś. P. (Świetej Pamieci)
Magdalena Rajchel
Zmarla 1889r.
Prosi o modlitwę
Of Blessed Memory
Magdalena Rajchel
Died year 1889
asks for prayer
Ś. P. (Świetej Pamieci)
tu spoczywa
Zofia Guła
November 12, 1911- January 1, 1989
Zmarł długich cierpieniach
Prosi o modlitwe
Of Blessed Memory
Here lies
Dear mother and grandmother
Zofia Guła
November 12, 1911- January 1, 1989
Died after long suffering
Asks for prayer
Анастазия Поливка
† 11/г 1920
Вічная Память
Anastazya Polivka
+ (died) 11/3 1920
Vichnaya Pamyat (Eternal Memory)
тут спочиває Р.Б.
Пітух Володимир Мих.
1903 Р.
1945 Р.
вічная память
Here rests "slave of God"
Pitukh, Volodymyr Mykh(aylovych)
(born) 1903
(died) 1945
Eternal Memory
ту спочивє
Андрей Ковъл
60 ?
вічная память
1914
Here rests
Andrej Kov'l?
____ life years
Eternal Memory
1914
тут спочивє
???
Солтысь
Here rests
???
Sołtys
Je?ka Szołtes
тутъ оу покосвстъ
??
Іулні Піхъ
Оумерль
Августа 1875
?? 70 ???
Here rests - Iulni? Pix'
Died
August 1875
?? 70 ???
Ks. Hamerski
Ostatni Proboszcz Par. Grec-Kat Wola Sękowa
…Nawoływał do Pokoju, Jedności i Zgody…
Zmarł w Wyniku Pobicia i Cieżkich Obrażeń
W Roku 1946
Fr. Hamerski
Last Pastor Greek-Catholic Parish of Wola Sękowa
…He called for Peace, Unity and Concord…
He died from beatings and serious injuries
In the Year 1946

Roadside Monuments and Chapels

Original Translation
Фондатор
Усоло??
??ева
Ш??
1904
Erected by
?
1904
F.DR
Jurko Piech
R.P. 1892
Erected by
Jurko Piech
in the year of our Lord 1892
Panie?
?
Antoni
? szkola
Pituchy
1896
Antoni Pituch
??
School?
1896
Нуколау у Маріа Солтисъ
Посувили
Въчесті у славу Боку (?)
1901 года
Nykolay and Maria Soltys'
Place this in honor & glory to the Gods
in the year 1901
Oleksa Piech
d. 1/8 1907
Oleksa Piech
date 1/8 1907
Fandator [erected by]
Michał
Miłryk
1892
Erected by
Michał
Miłryk
1892

Emigrants Chapel

Original Translation
(outside)
Жертва емигрантовь в Америкх 1907
An Offering from the Emigrants to America, 1907
(inside, under a statue of Mary)
Serce moje tu się urodziło i wychowało
potem po świecie wedrowało.
dziś po latach znów wróciło
Dziękuję Maryjo
Natalia Dziergiewicz, corka Jergego Siwik
My heart was born and raised here, then wandered around the world.
Today, after many years, again returned. Thank you Mary!
Natalia Dziergiewicz, daughter of Jerzy Siwik.

Nagórzany Roadside Shrine

Original Translation
Błogosławiony Ojciec
Anastazy Jakub Pankiewicz
Ur. 09 lipca 1882r. w Nagórzanach
Zm. 20 maja 1942r. w Dachau

W Hołdzie za Bohaterskie, Pełnie Wiary Życie Oraz Męczeńska Śmierć w Obozie Zagłady

Dla Pamięci Przyszłych Pokoleń Wdzięczni Mieszkańcy Nagórzan
2013 Rok Wiary
Blessed Father
Anastazy Jakub Pankiewicz
B. July 9, 1882 in Nagórzany
D. May 20, 1942 in Dachau

In tribute for a heroic life full of faith and martyr's death
in the holocaust camp

In remembrance for future generations
The grateful residents of Nagórzany
2013 Year of Faith

 

Creative Commons License
All contents © 2020 Larry Bell under a Creative Commons License.